رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار شــیراز در ادامــه با اشــاره بــه اینکه متاســفانه شــیوع بیمارى کرونــا ســبب شــده تــا مــردم چنــدان از خریــد میوه اســتقبال نکنند، مى افزاید: مردم در ســال هاى گذشته بــراى برپایى شــب یلدا از دو هفته قبل اقــدام به رزرو و ســفارش میوه مى کردند اما در حال حاضر این اتفاق رخ نمــى دهــد و تنهــا به صورت اندک و یا حتی دو الى ســه دانه میوه خریدارى مى کنند.
کد خبر: ۹۲۵۵۷۵
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴ 20 December 2020

تابناک فارس به نقل از ایلنا:کمتر از چند ساعت دیگر، پاییز امسال خداحافظی می‌کند و روزگار را به آخرین زمستان سال ۱۳۹۹ مى‌ســپارد ،زمستانی که با وجود محدودیت هاى کرونایى مانند هرسال نیست و از مهمانى‌هاى فامیلی و دوستانه قرار نیســت خبری باشد.

مردم مى گویند اگر کرونا هم نبود باز یلدا دیگر مثل شب‌های چله سال‌های قبل نیست. چند سالى می شــود که این شب هم کم کم برای ثروتمندان شده، تزئین سفره شــب یلدا از خرید شمع گرفته تا ظرف‌هاى آجیل، با هزینه هاى بالا دیگر از توان اقشــار ضعیف خــارج شــده و با حقوق‌هــاى ۲ تــا ۳ میلیــون تومانى دهک هاى درآمدى پایین جور درنمى آید. حال با احتســاب میانگینى از قیمت میوه هاى شب یلــدا در یک کلام یــک خانواده ۴ نفره براى میوه شــب یلدا چقــدر باید هزینه کند!؟ به عنــوان پیش فرض، براى ســبد میوه خانواده 4نفره از هر میوه یک کیلو را در نظر مى گیریم؛ به جز هندوانه که ۲کیلو حساب مى شود. یک هندوانه ۲ کیلویى ۲۰ هزار تومان براى این خانواده تمام مى شــود. همین‌طور براى خرید یک کیلو سیب درختى زرد ۱۴هزار تومان، پرتقال ۱۵ هزار تومان، لیموشــیرین ۱۵هزار تومان، نارنگى ۱۸هزار تومان، انار ۱۹هزار تومان بایــد کنار بگذارد. جمع این ســبد میوه ۱۰۰ هزار تومان مى شود که با توجه به قیمت سال گذشته این سبد میوه نشان از افزایش بیش از دوبرابرى دارد.

آن طور که عدلو رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار شــیراز مى گوید: موضوعاتــى مانند محدودیت هــاى کرونایــى و منــع تردد ســبب شده تا مغازه داران و مردم به شــدت با مشــکل مواجه شوند.

او با بیــان اینکه چند روزى اســت کــه قیمــت میوه‌ها در سطح شــهر شیراز به صورت روزانــه تعیین مى‌شود مى‌گوید: مسئولان این بخش به صورت روزانه با دریافت حداقل و حداکثر قیمت میوه‌ها از میدان تره بار، اقدام به تعیین قیمت ها مى کنند و به مغازه داران و میوه فروشــان سطح شهر شیراز اعلام شــده که موظفند براى تمام خریدها و محصولات فاکتور تعیین کنند.

جــواد عدلو با بیان اینکه مغازه داران بــه هیچ وجه نمى‌توانند قیمت محصولاتشان را بیش از نرخ هاى اعلام شــده به مردم بفروشــند، ادامه مى دهد: در همین راستا مقرر شــده که مغازه داران و میوه فروشان قیمت هندوانه را با ۲۰ درصد ســود و قیمت مرکبات را با نرخ ســود ۲۷ درصد به مردم بفروشــند.

عدلو با اشــاره به اینکه در حال حاضر چند نوع هندوانه در میدان تره و بار شــیراز وجود دارد، مــى افزاید: در حال حاضــر قیمت هر کیلو هندوانه ســیاه و مشــکى در میدان تره و بار شــیراز حدود ۹۵۰۰ تومان است.

او در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر بازرســان ســازمان صمت و اتاق اصناف با هرگونه تخلف و گران فروشــى در بازار برخورد مى کنند، مــى افزاید: در حال حاضر قیمت انار در بازار شــیراز از ۷ هزار تومان آغاز و به ۲۰ هزار تومان مى رسد.

عدلودر ادامه با اشاره به اینکه قیمت هرکیلوپرتقال تامسون در میدان میوه و تره بار شیراز حدود ۱۴ الى ۱۵ هــزار تومان و هر کیلو پرتقال شــمالى هم حدود ۱۳ الى ۱۴ هــزار تومان اســت، مى گوید: متاســفانه قیمت میوه در ســال جارى افزایش یافته است و کاهش قدرت خرید مردم هم ســبب شــده تا مردم و مغازه داران با مشکلات متعــددى مواجــه شــوند.

عدلو مى گویــد: تبلیغاتى کــه در روزهاى گذشــته در فضاى مجــازى مبنى بر برگزارى مراســم یلدا به صورت مجازى انجام شــده، باعث شــد تا قیمت میوه ها هم تا حدودى کاهش یابد.

خرید تکی میوه در شب یلدا

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار شــیراز در ادامــه با اشــاره بــه اینکه متاســفانه شــیوع بیمارى کرونــا ســبب شــده تــا مــردم چنــدان از خریــد میوه اســتقبال نکنند، مى افزاید: مردم در ســال هاى گذشته بــراى برپایى شــب یلدا از دو هفته قبل اقــدام به رزرو و ســفارش میوه مى کردند اما در حال حاضر این اتفاق رخ نمــى دهــد و تنهــا به صورت اندک و یا حتی دو الى ســه دانه میوه خریدارى مى کنند.

کاهش خرید شـیرینى نسبت به سال های گذشته

ترابى رئیس اتحادیه شیرینى فروشان و قنادان شــیراز هم در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر وضع قنادان شهر شــیراز به هیچ وجه مناسب نیست مى گوید: متاسفانه گرانى چند برابرى مواد اولیه و محصولات سبب شــده تا مغازه هاى شیرینى فروشى سطح شیراز با مشکل مواجه شوند

محمد خلیل ترابى در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه با مشــاهده وضع موجود میزان استقبال مردم از خرید شــیرینى نســبت به سال گذشــته حدود یک سوم الى یک چهارم کاهش دارد، مى گوید: شــواهد بیانگر این موضوع اســت که در سال جارى مردم از خرید شیرینى و کیک هراس دارند و این در حالى است که تبلیغات صورت گرفته در فضاى مجازى و برگزارى یلدا به صورت مجازى باعث شــده تا میزان خریدار نسبت به روزهاى گذشته به شــدت کاهش یابد.

 

او با اشاره به به اینکه کمبود روغن، گرانى تخم مرغ و ..... باعث شــده تا مغازه هاى شــیرینى فروش شیراز به شــدت با مشکل مواجه شوند مى افزاید: قیمت محصولات و مواد اولیه شیرینى و قنادى نسبت به ســال هاى گذشته به شدت گران شده است.

آجیل مخلوط شب یلدا 160 هزارتومان است

رزاق منــش رئیس اتحادیه صنف عمده فروشــــان مواد غذایى شــــیراز هم با اشــاره به افزایش محصولات خشــــکبارى گفــت: مســــلما افزایــــش قیمــت در محصــولات خشــکبارى مانند دیگر محصولات وجــود دارد، چنانچــه آجیــل ایرانى ۶۰ درصــد و خارجى ۲۰۰ درصد نســبت به قبل افزایش قیمت داشته است.

او با بیان اینکه آجیل مخلوط شب یلدا نیز در دو درجــه به قیمت ۱۶۴ و ۱۵۰ هزار تومان فروخته مى شــود، در خصوص قیمت پســته افزود: قیمت هرکیلو پســته کله قوچى و اکبــرى توچین درجه یک ۳۰۰ هــزار تومــان، درجه دو کیلویــى ۲۷۰ هزار تومان و درجه ســه کیلویى ۲۵۰ هزار تومان اســت و پســــته احمدآقایى درجه یــک ۲۶۰، درجه دو ۲۴۰ و درجه ســه نیز ۲۲۰ هزار تومان عرضه مى شود. همچنین پسته فندقى در سه درجه به ترتیب به قیمت ۲۲۰، ۲۰۰ و ۱۸۰ هزار تومان عرضه مى شــود و قیمت هر کیلو مغز بــادام ایرانى درجه یــک ۳۰۰ هــزار تومان و درجــه دو ۲۸۰ هزار تومان و فروخته مى شود. رئیس اتحادیه صنف عمده فروشــان مواد غذایى شــیراز قیمت بادام هنــدى را ۲۴۰ و ۳۲۰، مغــز فندق را ۳۷۰ و ۳۲۰ هزار، هر کیلو بــادام زمینى ایرانى ۸۰ هزار تومان و بادام زمینى خارجى درجه یک را ۷۴ هزار تومان اعلام کرد.

 

برچسب ها: شب یلدا ، گرانی ، کرونا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار