ســریال تعطیلى کارخانه هاى اســتان فارس ادامه دارد و هر قســمت نوبت به یک کارخانه مى رســد. هر ســال بــا پیش بینــى قطع گاز گفته مى شــد که کارخانجات ســیمان با هماهنگى وزارت نفت، ذخیره سازى سوخت دوم که همان مازوت است را انجام دهند که امسال اجــازه این کار داده نشــد و اعلام کردند هنــگام قطع گاز، مازوت را خواهند داد.
کد خبر: ۹۳۶۴۶۹
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰ 31 January 2021

تابناک فارس به نقل از ایلنا: ســریال تعطیلى کارخانه هاى اســتان فارس ادامه دارد و هر قســمت نوبت به یک کارخانه مى رســد. هر ســال بــا پیش بینــى قطع گاز گفته مى شــد که کارخانجات ســیمان با هماهنگى وزارت نفت، ذخیره سازى سوخت دوم که همان مازوت است را انجام دهند که امسال اجــازه این کار داده نشــد و اعلام کردند هنــگام قطع گاز، مازوت را خواهند داد.

23 آبان امســال به علت افت فشــار گاز و گازرسانى براى مصارف خانگى، گاز بســیارى از کارخانجات ســیمان را قطــع کردند، این موضوع موجب وارد شــدن شــوک به کارخانه هــا و کاهش تولید شــد که صدمــات مالى زیادى به کارخانجات ســیمان وارد کرده اســت.

کارخانه ســیمان خاکسترى نىریز در استان فارس از حــدود 40 روز پیش (22 آبان ماه ســال جــارى) به دلیل آنچه از ســوى کارفرما مشکلات آلایندگى و کمبود سوخت عنوان مى‌شــود، موقتا تعطیل شده و 350 کارگر کارخانه، کارى بــراى انجــام دادن ندارند.

منابع کارگرى در اســتان فــارس به ایلنا گفته‌انــد ایــن کارخانه درحالــى تعطیل اعلام شــد که کارفرما قصد دارد در صورت ادامه روند مشــکلات سوخت‌رسانى کارخانه، کارگران را بیکار و همه آنها را براى دریافت مقررى بیمه بیکارى به اداره کار معرفى کند.

طبق اظهــارات یکی از کارگــر کارخانه ، مدیــران کارخانه وعده داده‌اند تعطیلى واحد موقتى است اما ما مى دانیم که به این زودى امکانات سوخت‌رسانى محل کارمان به دلیل هزینه بر بودن تجهیز نمى شــود، بنابراین مسئولان باید چاره اندیشى کنند تا امنیت 350 کارگر تامین شود.

مشکل سوخت دلیل اصلی کارخانه سیمان نی ریز

آن طــور کــه رازقى رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى فارس مى گوید: دولت موظف اســت تــا قطعــى آب، بــرق، گاز و ... کارخانــه هــا و واحدهــاى تولیدى را جبران کند.

وى با بیان اینکه مشــکل ســوخت باعــث شــد تــا کارخانه ســیمان نى‌ریــز تعطیل شــود، مى گوید: اگرچه در قانون بهبود فضاى کســب و کار تاکید کرده اســت که خدماتى ماننــد آب، برق، گاز و ..... کارخانه‌هــاى صنعتى و واحدهاى تولیــدى به هیچ وجه نباید قطع شــود، اما شــاهدیم که قطعى گاز باعث شــده تــا کارخانه سیمان با مشکل مواجه شود.

جمال رازقــى مى افزاید: متاســفانه برای تأمیــن گاز مصرفــى خانوارهــا اقــدام بــه قطــع گاز واحدهایى ماننــد کارخانه ســیمان نى‌ریز شــده اســت.

رئیس اتاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه متاســفانه قطعى گاز باعــث تعطیلى کارخانه‌هاى ســیمان نى‌ریز و قیر و کارزین شــده، بیان مى‌کند: ایــن دو واحد امکان تغییر ســوخت را ندارند و نمى توانند برای تامین گاز از ســوخت هایى مانند مازوت اســتفاده کنند.

وى در ادامــه با اشــاره بــه اینکه گرچه مقرر شــده بــود تا کارخانه ســیمان نى‌ریز و ســیمان قیــر و کارزین باید سوخت‌شــان را در مقاطع مختلــف به مازوت تغییر مى دادند، اما این کارخانه ها به دلیل نداشــتن امکانات مناسب نتوانستند این اتفاق را عملى کنند.

اولویت نداشتن تولید، باعث تعطیلی سریالی کارخانه‌ها می شود

رئیــس اتاق بازرگانــى فارس با بیان اینکــه تا زمانى که تولید در اولویت مســئولان کشور قرار ندارد کارخانه ها یکى پس از دیگرى تعطیل مى شــوند، ادامه مى‌دهد: باید بپذیریــم که موضــوع تولید در اولویت کشــور قرار ندارد و هرچند بعضى مســئولان چند ســالى اســت که در زبان از تولید حمایت مى کنند اما این اتفاق در عمل رخ نمى دهد.

قطع سـوخت کارخانه ها توسط شرکت گاز، دلیل تعطیلى سیمان نى ریز

نماینــده نى‌ریز، اســتهبان و بختگان هــم در ادامه با اشــاره به اینکه قطع کردن ســوخت کارخانجات توســط شــرکت گاز، باعث تعطیلى کارخانه ســیمان نى‌ریز شــد، مى گوید: متاســفانه تکمیــل نبودن انبار ســوخت مازوت این کارخانه هم از دلایل تعطیلى کارخانه ســیمان نى ریز شــد؛ به طورى کــه این مهم ســبب تعطیلــى 40 روزه این کارخانه شد.

فرهاد طهماســبى در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه حذف گاز کارخانجات سبب شده تا این کارخانه با مشکل مواجه شــود، مى افزاید: طبق رایزنى‌هاى انجام شــده توانستیم تا اســتارت راه اندازى این کارخانه را کلید بزنیم.

 

عضو کمیســیون صنایع و معادن با اشــاره به اینکه حدود 300 کارگر در مجموعه ســیمان نى ریز فعالیت مى کنند، ادامه مى دهد: متاســفانه در شرایط فعلى شاهد بى مهرى هاى زیادى نســبت به امر تولید در اســتان و کشور هستیم.

قطعى گاز مشکل اصلی صنایع و کارخانــه ها

رئیــــس کمیســــیون انــرژى مجلــــس هــم مــى گوید: امــکان دارد که بعضــى از صنایع و کارخانــه ها ملــزم به ســــوخت مایع باشــــند به طورى که یکــى از صنایع در اســــتان فــارس که با مشــــکل قطعى گاز مواجه شــــده بــود در قــراردادش متعهد شــده بود که از ســــوخت مازوت اســــتفاده کند.

وى بــــا بیان اینکه کمیســــیون انرژى مجلس موضوع قطعــى گاز و برق در کشــور را بررسى کرده اســت، مى گوید: در مرحله نخست، تعهــد وزارت نفت مبنى بر ارائه گاز و برق توســــط نفت در قــرارداد صنایع و کارخانه ها از نکاتى اســــت که باید بررسى شود.

فریدون عباســــى دوانى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر قطعى گاز سبب شده تا صنایع و کارخانــه‌ها با مشــــکل مواجه شــوند، ادامــه مى‌دهد: ســــرد شدن هوا در روزهاى گذشــته سبب شده تا میزان مصــرف خانگــى گاز افزایش یابد کــه در نهایت این مهم باعث شــــد تا نیروگاه هاى برق و کارخانجات از ســوخت مایع اســــتفاده کنند.

عباســــى با اشــــاره بــه اینکه در ایــن رهگــذر امــکان دارد کــــه بعضــى از صنایع هنوز بســــتر اســتفاده از ســوخت مایع را فراهم نکرده باشند، مــى افزاید: به عنوان مثال پالایشــــگاه شــــیراز به اندازه کافى ســوخت در اختیار بعضــى از کارخانه‌ها و واحدهاى تولیدى قرار نمــى‌دهد کــه این مهم باعــث مى‌شــــود کارخانه‌ها و واحدهاى تولیدى جهت تولید، ســوخت مایع را از دیگر اســتان ها مانند اصفهان تامین کننــد که این شیوه نیز باعث افزایش هزینه ها و پرداخت کرایه حمل ونقل می شود.

برچسب ها: کارخانه ، فارس ، تعطیلی
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار