ﻏﺎر ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﺎن ﯾﮏ ﻏﺎر دﺳﺖﺳﺎز در ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎر دﺳﺖﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎی دﺳﺘﮑﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
کد خبر: ۹۴۳۱۸۶
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹ 23 February 2021

تابناک فارس به نقل از پارسینه: راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ: اﯾﻦ ﻏﺎر در ۱۸۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﯿﺮاز در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم، در داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻟﺒﺮزﮐﻮه، در ارﺗﻔﺎع ۱۰۹۱ ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ، ﯾﮏ ﻏﺎر دﺳﺖﺳﺎز در ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎر دﺳﺖﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎی دﺳﺘﮑﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎر ﺳﻨﮓ اﺷﮑﻦ، ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﺎن و ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد. ﻏﺎر ﺳﻨﮓ اﺷﮑﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻻنﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ داﻻنﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ آﻫﮑﯽ و دوﻟﻮﻣﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺎرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻦ ﻏﺎر در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﯾﺎ داﻻن ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻏﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﻏﺎر ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً دﺳﺖﺳﺎز و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ دارای داﻻنﻫﺎ، ﺳﺘﻮنﻫﺎ و دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓﺷﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ و دﻫﺎﻧﻪ، ﺳﻨﮓ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﺳﻘﻒ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ داﻻنﻫﺎ، اﺻﻄﻼﺣﺎً» ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻃﻮل و ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﺪازه ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻏﺎر ﺣﺪود ۳۵۰ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ۱۵۰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻌﺘﯽ ﺣﺪود ۴ ﻫﮑﺘﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ارﺗﻔﺎع آن ۳ ﺗﺎ ۴ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع دارای ۱۲ دﻫﺎﻧﻪ و ۱۰۰ ﺳﺘﻮن اﺳﺖ. ﮐﻒ آن ﺷﯿﺐ دار و ﺳﻄﺢ آن را ﻻﯾﻪ‌ای ﻧﺮم از ﺧﺎکﻫﺎی آﻫﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ آن روﺷﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽروﯾﻢ، ﻧﻮر ﮐﻢ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﻗﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﺮاغ ﻣﻮﺷﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﻏﺎر و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده اند.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت و از داﺧﻞ ﻏﺎر ﺑﻪ ﺣﺪود ۳۵۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﺻﻔﻮﯾﻪ) ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. وی از ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺤﺮای ﺑﺎغ ﻻرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﺎن ﺟﻬﺮم ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ او در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ، دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ. او ﭘﺲ از ازدواج در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﻨﮓﺷﮑﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﻏﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد.

.

ﻏﺎر ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﺎن، بزرگ ترین غار دست ساز جهان + عکس

ﭘﺲ از او ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻇﻢ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺎ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ، ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﺪاﻟﻪ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮراﻟﻪ، اﺳﺘﺎد ﻧﻘﯽ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﻪ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ، ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻘﺸﻮار ﺟﻬﺮﻣﯽ، ﻋﺰت اﻟﻪ ﻧﻘﺸﻮار ﺟﻬﺮﻣﯽ، ﻧﻮازاﻟﻪ ﻧﻘﺸﻮار ﺟﻬﺮﻣﯽ، آﻗﺎ رﺿﺎ ﮐﻮﻫﮑﻦ، اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﮐﻮﻫﮑﻦ ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﻮدهاﻧﺪ. اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺷﺪه ﯾﺎ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ودﯾﻌﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ، ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﯾﯽ، اﺳﺘﺎد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻠﯽ ﻣﺼﻠﯽ ﻧﮋاد، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﮐﺎﻣﺠﻮ، ﻗﻠﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯿﺎن، ﮐﺮاﻣﺖ اﻟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ اوﺳﻂ، آﻫﻦ ﮐﻠﻮﺧﯽ و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر آنﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ ﻏﺎر اﺳﺖ.

از اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺮدرﻫﺎ، ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ، ﻓﺮش ﺣﯿﺎط و ﺳﮑﻮﻫﺎ، ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ، ﺷﯿﺮ ﺳﻨﮕﯽ، آب ﭼﮏ، ﻧﺎودان، ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﻮض ﺳﻨﮕﯽ، ﭘﻠﻪ، ر خ ﺑﺎن، ﻫﺎون ﺳﻨﮕﯽ، دﯾﮓﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ، دﻫﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ، ﺧﻤﺮهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ، ازارهﻫﺎ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ. از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده شده است ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮم، ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﯿﺪان اﺷﺮاق ﺟﻬﺮﻣﯽ، ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎن، ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎ رﺿﺎ ﮐﻮﻫﮑﻦ ﺟﻬﺮﻣﯽ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﯿﻖ ﺷﯿﺮاز، ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮ ﺷﯿﺮاز، ﺣﺮم اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ، ﺑﺎغ ارم، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز، اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻬﺮم، ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﺎن ﺟﻬﺮم، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز، ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻻرﺳﺘﺎن و ... اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺮﻣﺮﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ دارد ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﯽ رﯾﺰ و... دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اره، اره دوﺳﺮ، ﭘﺘﮏ؛ و اﺧﯽ از دﯾﻮاره ﺟﺪا ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ، ﻣﻮزاﯾﯿﮏ و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺮﻣﺮ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻏﺎر از روﻧﻖ اﻓﺘﺎد و ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ، ﭘﺪﯾﺪ‌های ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد، ﻏﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه‌ای ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻏﺎر ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﻨﮑﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﯿﻂ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮔﺮم ﺑﻮدن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون در زﻣﺴﺘﺎن، دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺮدم بوده است.

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪن آﻓﺘﺎب و وﺟﻮد داﻻنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺑﺎد در آنﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻮﻟﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ، دارای ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻄﺒﻮع و ﺧﻨﮏ اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی داﺧﻞ ﻏﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﺎن ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ ﺳﻨﮓﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺰرگ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر را ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ای ﺗﺮاش ﻣﺪاوم، ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻮان ﺑﺎرﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ و دوازده دﻫﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺷﻤﺎرة ۱۰۱۱۷، ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺮم اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺎر ﻓﺼﻮل ﻏﯿﺮ ﮔﺮم ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل در داﺧﻞ ﻏﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد ﻫﻮای ﮔﺮم آزار دﻫﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار