براساس این گزارش پلاک هاى مربوط به استان فارس جــزء پرتردد ترین هــا درمحورهاى مواصلاتى کشور در هفته گذشته بوده است. این افزایش تردد درحالى اســت که شیوع کرونا افزایشــى شده اســت و وارد پیک هفتم شده ایم و با افزایش تردد و سفرها نیز افزایش مبتلایان را خواهیم داشــت.
کد خبر: ۱۰۶۲۱۰۸
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۶ 17 August 2022

تابناک فارس به نقل از ایلنا: سهم وســایل نقلیه سبک؛ خودروهاى شــخصى در مقایســه با هفته قبل از این تاریخ شش درصــد و در مدت مشــابه ســال گذشــته 52 درصد افزایش پیدا کرده اســت که نشــان مى دهد در هفته گذشته سفرهاى مردم بیشتر شده است.

در هفته گذشــته حدود 9 میلیون و 313 هزار پلاک یکتا در محورهاى مواصلاتى مشــاهده شــدهاند کــه در این میان مبدأ پلاک هاى مشــاهده شــده در محورهــاى مواصلاتــى با ســهمى حــدود 25 درصد مربــوط به اســتان هاى تهــران و البرز بــوده و پس از آنهــا، خودروهایى با پلاک خراســان رضوى، فارس، مازنــدران و اصفهــان در محورهاى مواصلاتى کشــور و اســتانهاى دیگر مشــاهده شده اســت.

این تعداد پــلاک نیز با افزایش حدود 700 هزار تایى نســبت به هفته قبل از این بررســى مواجه شده و رشد سفرهاى جادهاى را در هفته گذشته نشان مى دهد.

فـارس جزء پلاک هاى پرتردد در جاده هاى کشور

براساس این گزارش پلاک هاى مربوط به استان فارس جــزء پرتردد ترین هــا درمحورهاى مواصلاتى کشور در هفته گذشته بوده است. این افزایش تردد درحالى اســت که شیوع کرونا افزایشــى شده اســت و وارد پیک هفتم شده ایم و با افزایش تردد و سفرها نیز افزایش مبتلایان را خواهیم داشــت.

در این باره معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى شــیراز مى گوید: رفت و آمد و مسافرت در افزایــش مبتلایان به کرونا تاثیر دارد و طبیعى اســت زمانــى که مردم از شــهر خارج مى شــوند و از اماکن عمومى و بین راهى استفاده مى کنند، آمارها افزایشى شود.

کاهش سـطح ایمنـى دلیل افزایـش کرونا است

عبــاس رضاییــان زاده بــا بیــان اینکــه در افزایش کرونــا دلایل متعددى اثرگذار اســت، بیان مــى کند: درحال حاضر دلیل افزایش مبتلایان به کرونا این اســت که ســطح ایمنى افت پیدا کرده اســت کــه در کنار عوامل دیگر مانند افزایش سفر تشدید مى شود.

به گفته وى استقبال خوبى از واکسیناسیون دوز چهارم نشــده است و در صورت تزریق مى تواند سطح ایمنى را افزایش دهد.

رضاییــان زاده بــا بیان اینکه در ســال 1400 با شــیوع سویه اومیکرون این برداشــت شد که با سویه ضعیفى روبه رو هســتیم، عنوان مى کند: دلیل اینکه اومیکرون خود را به صورت ضعیف نشــان داد این بود که در تابســتان ســال گذشــته 93 درصد افراد واجد شــرایط دوز اول،85 درصــد دوز دوم و 50 درصد نیز دوز سوم را دریافت کرده بودند.

وى ادامه مى دهد: واکسیناسیون بسیار اثر گذار بــود و درحــال حاضــر از دوز چهــارم و تکمیل دیگر مراحل استقبال نمى شود.

پیـک هفتـم در قله؛ رونـد کاهشـى آغاز مى شود

معاون دانشــگاه علوم پزشــکى شــیراز بــا بیان اینکه دلیــل دیگر بى خیالى مردم نســبت به رعایت پروتکل هاى بهداشتى و استفاده از ماسک است، بیان مى کند: بر اســاس بررسى ها اســتفاده از ماسک در بالاترین درصد به کمتر از 20درصد رســیده اســت و عدم استقبال از ماسک و تکمیل مراحل واکسیناسیون افزایش کرونا را به همراه داشته است.

رضاییان زاده با اشــاره به اینکه درحال حاضر در پیک هفتم کرونا و مسیر افزایشى هستیم، خاطرنشان مــى کند: با توجه بــه تجارب قبــل، افزایش آمادگى مراکز درمانى و واکسیناســیونى که انجام شــده است در شرایط با ثبات ترى نسبت به دیگر پیک هاهستیم. وى با بیان اینکه در اوایل شیوع کرونا این میزان آمادگى را نداشــتیم، ادامه مى دهد: درحال حاضر به قله پیک هفتم رســیده ایم و احتمالا طى چند روز در قله مى مانیم و بعد سیر نزولى آغاز خواهد شد.

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکى شیراز یــادآور مــى شــود که بــا تجربــه هفت پیــک کرونا مــى توان گفت که شــرایط نســبت به قبــل از ثبات بیشــترى برخوردار اســت و بــا آغاز رونــد نزولى به روزهاى پایان پیک نزدیک مى شویم.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار